Máy trộn khí SuperFlash MINI-PGM

0

Khí trộn: Argon/CO2 (model 0801-4410)
Argon/Helium (model 0801-4420)
Argon/Oxygen (model 0801-4430)
Áp suất đầu vào: 36 – 145 PSIG
Nhiệt độ khí đầu vào: 4 – 113 độ F