MÁY TRỘN 2 KHÍ (CÓ KHÍ DỄ CHÁY) 0-500 SCFH

0

Khí trộn chuẩn: 0-7% H2 in Ar (chuẩn)
0-50% H2 in Ar (khi khách hàng yêu cầu)
Công suất: 0-500 SCFH
Áp suất đầu vào: 100-125 PSIG (6.9-8.6 barg)
Áp suất đầu ra: 10-50 PSIG (0.7-3.4 barg)