MÁY TRỘN 2 KHÍ (KHÔNG DỄ CHÁY) 0-750 SCFH 0-30% CO2 in Ar

0

Khí trộn: 0-30% CO2 in Ar (model 8530CA30A1100)
0-10% O2 in Ar (model 8530OA10A1100)
Công suất: 0-750 SCFH (0-20.1 Nm3/h)
Áp suất đầu vào: 100-125 PSIG (6.9-8.6 barg)
Áp suất đầu ra: 10-50 PSIG (0.7-3.4 barg)